Podmínky použití

DOHODA O PODMÍNKÁCH

Tyto Podmínky použití představují právně závaznou dohodu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem subjektu („vy“) a námi, týkající se vašeho přístupu a používání https://erotechno.com/ webové stránky, jakož i jakékoli jiné mediální formy, mediální kanály nebo mobilní webové stránky, s nimiž jsou propojeny nebo jinak propojeny (souhrnně „Stránky“). Souhlasíte s tím, že vstupem na stránky jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito podmínkami použití. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, PAK VÁM JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT STRÁNKY A MUSÍTE OKAMŽITĚ UKONČIT POUŽÍVÁNÍ.

Doplňující podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Stránkách, jsou zde výslovně zahrnuty formou odkazu. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, čas od času provést změny nebo úpravy těchto Podmínek použití. Na jakékoli změny vás upozorníme aktualizací data „Poslední aktualizace“ těchto Podmínek použití a vzdáváte se jakéhokoli práva na zasílání konkrétních oznámení o každé takové změně. Ujistěte se prosím, že jste si při každém použití našich stránek zkontrolovali příslušné Podmínky, abyste pochopili, které Podmínky platí. Budete podléhat změnám v jakýchkoli revidovaných Podmínkách používání a bude se mít za to, že jste o nich byli informováni a že jste je přijali, pokud budete nadále používat Stránku po datu zveřejnění těchto upravených Podmínek použití.

Informace poskytované na Stránkách nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by nás podmínilo jakýmkoli požadavkem na registraci v této jurisdikci nebo zemi . Proto osoby, které se rozhodnou pro přístup na web z jiných míst, tak činí z vlastního podnětu a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v rozsahu, v jakém jsou místní zákony použitelné.

Stránky nejsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly předpisům specifickým pro dané odvětví (zákon o přenositelnosti a odpovědnosti ve zdravotním pojištění (HIPAA), federální zákon o řízení bezpečnosti informací (FISMA) atd.), Takže pokud by vaše interakce podléhaly těmto zákonům, nemusíte používat tento web. Stránku nesmíte používat způsobem, který by porušoval zákon Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Stránky mají obsah související s dospělými, takže jsou určeny uživatelům, kteří jsou starší 18 let. Osobám mladším 18 let není povoleno používat stránky ani se na nich registrovat.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Není-li uvedeno jinak, je stránka naší vlastnictvím a veškerým zdrojovým kódem, databázemi, funkčností, softwarem, návrhy webových stránek, zvukem, videem, textem, fotografiemi a grafikou na Stránce (společně „Obsah“) a ochrannými známkami, službou ochranné známky a loga v nich obsažená (dále jen „ochranné známky“) jsou vlastněny nebo kontrolovány námi nebo licencovány k nám a jsou chráněny zákony o autorských právech a ochranných známkách a různými dalšími právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži Spojených států, mezinárodními zákony o autorských právech, a mezinárodní úmluvy. Obsah a značky jsou poskytovány na stránkách „JAK JE“ pro vaši informaci a osobní použití. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách užívání nesmí být žádná část webu ani žádný obsah ani značky zkopírovány, reprodukovány, agregovány, znovu publikovány, nahrány, zveřejněny, veřejně zobrazeny, kódovány, přeloženy, přeneseny, distribuovány, prodány, licencovány nebo jinak zneužito pro jakékoli komerční účely, bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Za předpokladu, že jste oprávněni používat tento web, máte omezenou licenci k přístupu a používání tohoto webu ak stahování nebo tisku kopie jakékoli části obsahu, ke které jste řádně získali přístup pouze pro svůj osobní nekomerční nekomerční přístup. použití. Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena na Stránkách, na Obsah a Značky.

VYHLÁSENÍ UŽIVATELE

Používáním stránek prohlašujete a zaručujete, že: (1) máte právní způsobilost a souhlasíte s dodržováním těchto podmínek použití; (2) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které máte bydliště; (3) nebudete na stránky přistupovat pomocí automatizovaných nebo jiných než lidských prostředků, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jinak; (4) nebudete používat stránky k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu; a (5) vaše používání stránek neporuší žádný platný zákon nebo nařízení.

Poskytnete-li jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí použití webu (nebo jakékoli jeho části).

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Nesmíte přistupovat k Stránkám ani je používat pro žádný jiný účel, než pro který jsme je zpřístupnili. Tato stránka nesmí být použita ve spojení s jakýmkoli obchodním úsilím, s výjimkou těch, která jsou výslovně schválena nebo schválena námi.

Jako uživatel webu souhlasíte, že nebudete:

 • Systematicky načítejte data nebo jiný obsah ze stránek a vytvářejte nebo kompilujte přímo nebo nepřímo sbírku, kompilaci, databázi nebo adresář bez písemného souhlasu od nás.
 • Oklamat, podvést nebo uvést v omyl nás a ostatní uživatele, zejména při jakémkoli pokusu o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla.
 • Obcházejte, deaktivujte nebo jinak zasahujte do funkcí webu souvisejících se zabezpečením, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo vynucují omezení používání stránek a / nebo obsahu v nich obsaženého.
 • Znevažujte, poškvrňujte nebo jinak poškozujte, podle našeho názoru, nás a / nebo Web.
 • Používejte jakékoli informace získané ze stránek k obtěžování, zneužívání nebo ublížení jiné osobě.
 • Nesprávně využívejte naše služby podpory nebo podávejte nepravdivá hlášení o zneužití nebo zneužití.
 • Používejte stránky způsobem, který je v rozporu s platnými zákony nebo předpisy.
 • Zapojte se do neoprávněného orámování nebo propojení s webem.
 • Nahrávejte nebo přenášejte (nebo se pokoušejte nahrávat nebo přenášet) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a spamování (nepřetržité zveřejňování opakujícího se textu), které narušuje nepřerušované používání a užívání stránek jakoukoli stranou nebo upravuje, zhoršuje, narušuje, mění nebo zasahuje do používání, funkcí, funkcí, provozu nebo údržby Stránek.
 • Zapojte se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, například pomocí skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo pomocí jakéhokoli dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat.
 • Odstraňte z jakéhokoli obsahu upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva.
 • Pokuste se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo použít uživatelské jméno jiného uživatele.
 • Nahrajte nebo přeneste (nebo se pokuste nahrát nebo přenést) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus shromažďování nebo přenosu informací, mimo jiné včetně jasných formátů pro výměnu grafiky („gif“), 1 × 1 pixelů, webových chyb, cookies nebo jiná podobná zařízení (někdy označovaná jako „spyware“ nebo „mechanismy pasivního sběru“ nebo „pcms“).
 • Zasahujte, narušujte nebo vytvářejte nepřiměřenou zátěž pro Web nebo sítě nebo služby spojené s Webem.
 • Obtěžujte, obtěžujte, zastrašujte nebo vyhrožujte kterémukoli z našich zaměstnanců nebo agentů zabývajících se poskytováním jakékoli části těchto stránek.
 • Pokuste se obejít jakákoli opatření na webu, jejichž cílem je zabránit nebo omezit přístup na web nebo jakoukoli jeho část.
 • Zkopírujte nebo upravte software Stránek, mimo jiné včetně Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiného kódu.
 • S výjimkou případů povolených platnými zákony dešifrujte, dekompilujte, rozeberte nebo zpětně analyzujte jakýkoli software, který tvoří nebo jakýmkoliv způsobem tvoří její část.
 • Kromě případů, kdy může být výsledkem používání standardního vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používání, spouštění, vývoj nebo distribuce jakéhokoli automatizovaného systému, mimo jiné jakéhokoli pavouka, robota, podváděcího nástroje, škrabky nebo čtečky offline, která přistupuje na web, nebo pomocí nebo spuštěním jakéhokoli neoprávněného skriptu nebo jiného softwaru.
 • K nákupu na webu použijte nákupního agenta nebo nákupního agenta.
 • Neoprávněné používání webu, včetně shromažďování uživatelských jmen a / nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnou záminkou.
 • Používejte Web jako součást jakéhokoli úsilí soutěžit s námi nebo jinak používat Web a / nebo Obsah pro jakékoli úsilí generující příjmy nebo komerční podnikání.
 • Pomocí tohoto webu můžete inzerovat nebo nabízet prodej zboží a služeb.
 • Prodejte nebo jinak převeďte svůj profil.

PŘÍSPĚVKY UŽIVATELE UŽIVATELE

Stránky vás mohou zvát k chatování, přispívat do blogů, vývěsek, online fór a dalších funkcí nebo se jich účastnit a mohou vám poskytnout příležitost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, provádět, publikovat, distribuovat, nebo vysílat obsah a materiály nám nebo na Stránkách, včetně, ale bez omezení, textu, písemností, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentářů, návrhů nebo osobních informací nebo jiného materiálu (souhrnně „Příspěvky“). Příspěvky mohou být prohlíženy ostatními uživateli stránek a prostřednictvím webových stránek třetích stran. S jakýmikoli příspěvky, které přenesete, se proto může zacházet jako s nedůvěrnými a nechráněnými. Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakékoli příspěvky, prohlašujete a zaručujete, že:

 • Vytváření, distribuce, přenos, veřejné vystavování nebo předvádění a zpřístupňování, stahování nebo kopírování vašich příspěvků neporušují a nebudou porušovat vlastnická práva, mimo jiné včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodního tajemství nebo morální práva jakékoli třetí strany.
 • Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, vydání a oprávnění k použití a autorizaci nás, webu a dalších uživatelů webu k používání vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, který web a tyto Podmínky použití.
 • Máte písemný souhlas, uvolnění a/nebo svolení každé identifikovatelné jednotlivé osoby ve vašich příspěvcích k použití jména nebo podoby každé takové identifikovatelné individuální osoby, abyste umožnili zahrnutí a použití vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, o kterém uvažuje Stránky a tyto Podmínky použití.
 • Vaše příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící.
 • Vaše Příspěvky nejsou nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamou, propagačními materiály, pyramidovými schématy, řetězovými dopisy, spamem, hromadnou poštou nebo jinými formami nabídek.
 • Vaše příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, lascívné, špinavé, násilné, obtěžující, urážlivé, pomlouvačné ani jinak nežádoucí (jak jsme určili my).
 • Vaše příspěvky nikoho nezesměšňují, neposměšují, neznevažují, nezastrašují ani nezneužívají.
 • Vaše příspěvky nejsou používány k obtěžování nebo vyhrožování (v právním smyslu těchto podmínek) jakékoli jiné osobě a k propagaci násilí proti konkrétní osobě nebo skupině lidí.
 • Vaše příspěvky neporušují žádný platný zákon, nařízení ani pravidlo.
 • Vaše příspěvky neporušují práva na soukromí ani publicitu žádné třetí strany.
 • Vaše příspěvky neporušují žádné platné zákony týkající se dětské pornografie ani jinak určené k ochraně zdraví nebo blaha nezletilých.
 • Vaše příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře týkající se rasy, národnosti, pohlaví, sexuálních preferencí nebo fyzického handicapu.
 • Vaše příspěvky jinak neporušují ani neodkazují na materiál, který porušuje žádné ustanovení těchto Podmínek použití nebo jakýkoli příslušný zákon či nařízení.

Jakékoli použití Stránky v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto Podmínky používání a může mít za následek mimo jiné ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání Stránky.

LICENCE PŘÍSPĚVKU

Zveřejněním svých příspěvků na jakékoli části webu automaticky udělujete a prohlašujete a zaručujete, že máte právo nám udělit neomezené, neomezené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, přenosné, bezplatné, plně -placené, celosvětová práva a licence k hostování, používání, kopírování, reprodukování, zveřejňování, prodej, přeprodávat, publikovat, vysílat, přejmenovávat, archivovat, ukládat, mezipaměti, veřejně provádět, veřejně zobrazovat, přeformátovat, překládat, přenášet, úryvek (v celé nebo zčásti) a distribuovat takové příspěvky (včetně, bez omezení, vašeho obrazu a hlasu) pro jakýkoli účel, komerční, reklamní nebo jiný, a za účelem přípravy odvozených děl nebo začlenění do jiných děl, takových příspěvků a udělení a autorizovat sublicence k výše uvedenému. Použití a distribuce může probíhat v jakýchkoli formátech médií a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů.

Tato licence se bude vztahovat na jakoukoli formu, média nebo technologii, která je nyní známá nebo dále vyvinutá, a zahrnuje naše použití vašeho jména, názvu společnosti a názvu franšízy, pokud je to relevantní, a jakékoli ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy, loga, a osobní a komerční obrázky, které poskytnete. Vzdáváte se všech morálních práv ve svých Příspěvcích a zaručujete, že ve vašich Příspěvcích nebyla morální práva jinak uplatněna.

Nevznášíme žádné vlastnictví ohledně vašich příspěvků. Zachováváte si plné vlastnictví všech svých Příspěvků a veškerých práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv souvisejících s vašimi Příspěvky. Nejsme odpovědní za žádná prohlášení nebo prohlášení ve vašich Příspěvcích, které poskytnete v jakékoli oblasti na Stránce. Jste výhradně odpovědní za vaše příspěvky na web a výslovně souhlasíte s tím, že nás zbavíte jakékoli odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků proti nám ohledně vašich příspěvků.

Podle našeho výhradního a absolutního uvážení máme právo (1) upravovat, redigovat nebo jinak měnit jakékoli příspěvky; (2) znovu kategorizovat jakékoli Příspěvky a umístit je na vhodnější místa na Stránkách; a (3) předběžně promítat nebo mazat jakékoli Příspěvky kdykoli a z jakéhokoli důvodu, bez předchozího upozornění. Nemáme žádnou povinnost sledovat vaše Příspěvky.

PŘEDKLÁDÁNÍ

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli otázky, komentáře, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace týkající se těchto stránek („příspěvky“), které nám poskytnete, nejsou důvěrné a stanou se naším výhradním vlastnictvím. Vlastníme výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a budeme oprávněni neomezeně používat a šířit tyto Příspěvky pro jakýkoli zákonný účel, komerční nebo jiný, bez uznání nebo kompenzace pro vás. Tímto se vzdáváte všech morálních práv k jakýmkoli takovým Příspěvkům a tímto zaručujete, že všechny takové Příspěvky jsou vaše originální nebo že máte právo takové Příspěvky předkládat. Souhlasíte s tím, že proti nám nebude možné postihnout jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zpronevěru jakéhokoli vlastnického práva ve vašich Příspěvcích.

WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN

Stránky mohou obsahovat (nebo vám mohou být zaslány prostřednictvím Stránek) odkazy na jiné webové stránky („Webové stránky třetích stran“) a také články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace. , software a další obsah nebo položky patřící třetím stranám nebo od nich pocházející („Obsah třetích stran“). Takové webové stránky třetích stran a obsah třetích stran nejsou námi vyšetřovány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti a nejsme zodpovědní za žádné webové stránky třetích stran přístupné prostřednictvím webu nebo jakýkoli obsah třetích stran zveřejněný na, dostupné prostřednictvím nebo nainstalované z webu, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, postupů ochrany osobních údajů nebo jiných zásad nebo obsažených na webových stránkách třetích stran nebo obsahu třetích stran. Zahrnutí, odkazování nebo povolení použití nebo instalace jakýchkoli webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli obsahu třetích stran neznamená jejich schválení nebo podporu z naší strany. Pokud se rozhodnete opustit stránky a vstoupit na webové stránky třetích stran nebo použít či nainstalovat jakýkoli obsah třetích stran, činíte tak na vlastní riziko a měli byste si být vědomi, že tyto Podmínky použití již neplatí. Měli byste si přečíst příslušné podmínky a zásady, včetně zásad ochrany osobních údajů a postupů shromažďování dat, na jakékoli webové stránce, na kterou přejdete ze stránky, nebo týkající se jakýchkoli aplikací, které používáte nebo instalujete z této stránky. Veškeré nákupy, které provedete prostřednictvím webových stránek třetích stran, budou uskutečněny prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a neneseme žádnou odpovědnost ve vztahu k takovým nákupům, které jsou výhradně mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Souhlasíte a berete na vědomí, že nepodporujeme produkty nebo služby nabízené na webových stránkách třetích stran a budete nás chránit před jakoukoli újmou způsobenou vaším nákupem takových produktů nebo služeb. Kromě toho nás budete chránit před jakýmikoli ztrátami, které utrpíte, nebo újmou způsobenou vám v souvislosti s jakýmkoli obsahem třetích stran nebo jakýmkoli kontaktem s webovými stránkami třetích stran nebo jakýmkoli způsobem vyplývající z tohoto obsahu.

ADVERTISERS

Umožňujeme inzerentům zobrazovat své reklamy a další informace v určitých oblastech Stránek, jako jsou reklamy na bočním panelu nebo bannerové reklamy. Pokud jste inzerentem, přebíráte plnou odpovědnost za jakékoli reklamy, které umístíte na Stránku, a za jakékoli služby poskytované na Stránkách nebo za produkty prodávané prostřednictvím těchto reklam. Dále jako inzerent zaručujete a prohlašujete, že vlastníte všechna práva a oprávnění k umístění reklamy na Stránku, včetně, ale nejen, práv duševního vlastnictví, práv na publicitu a smluvních práv. Jednoduše poskytujeme prostor pro umístění takové reklamy a nemáme žádný jiný vztah s inzerenty.

ŘÍZENÍ STRÁNKY

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost: (1) monitorovat stránky z hlediska porušení těchto podmínek použití; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho výhradního uvážení poruší zákon nebo tyto Podmínky použití, mimo jiné včetně nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) na základě našeho výhradního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup, omezit dostupnost nebo deaktivovat (v technologicky možné míře) jakýkoli váš příspěvek nebo jakoukoli jeho část; (4) na základě našeho výhradního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti, odstranit z webu nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrné velikosti nebo jsou jakýmkoli způsobem zatěžující naše systémy; a (5) jinak spravovat stránky způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování stránek.

OCHRANA SOUKROMÍ

Záleží nám na ochraně osobních údajů a bezpečnosti. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů: https://erotechno.com/privacy-policy/. Používáním stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto podmínek použití. Upozorňujeme, že web je hostován ve Spojených státech amerických. Pokud na stránky přistupujete z jakéhokoli jiného regionu světa se zákony nebo jinými požadavky upravujícími shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů ve Spojených státech, pak prostřednictvím vašeho dalšího používání webu přenášíte svá data do Spojených států amerických a souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje přeneseny a zpracovány v USA.

DOBA A UKONČENÍ

Tyto Podmínky používání zůstávají v plné platnosti a účinnosti, dokud tuto stránku používáte. BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, VYHRAZUJEME SI PRÁVO DLE SVÉHO UVÁŽENÍ A BEZ OZNÁMENÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ NĚKTERÝCH IP ADRES), JAKÉKOLIV OSOBE BEZ DŮVODU, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO SMLOUVY OBSAŽENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ NEBO JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA NEBO PŘEDPISU. MŮŽEME UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA STRÁNKÁCH NEBO VYMAZAT JAKÝKOLI OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE ZVEŘELI, KDYKOLI, BEZ VAROVÁNÍ, PODLE NAŠEHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ.

Pokud z jakéhokoli důvodu zrušíme nebo pozastavíme váš účet, máte zakázáno zaregistrovat a vytvořit nový účet pod vaším jménem, ​​falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, i když můžete jednat jménem třetí strany strana. Kromě zrušení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, mimo jiné včetně občanskoprávních, trestních a soudních opravných prostředků.

MODIFIKACE A PŘERUŠENÍ

Vyhrazujeme si právo měnit, upravovat nebo odstraňovat obsah stránek kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu podle našeho výhradního uvážení bez předchozího upozornění. Nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich Stránkách. Vyhrazujeme si také právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit provoz celé stránky nebo její části. Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změny cen, pozastavení nebo přerušení stránek.

Nemůžeme zaručit, že stránky budou vždy k dispozici. Můžeme se setkat s hardwarem, softwarem nebo jinými problémy nebo budeme muset provádět údržbu související se stránkami, což bude mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit stránky kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že nemáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, poškození nebo nepříjemnosti způsobené vaší neschopností přistupovat nebo používat stránky během jakéhokoli odstávky nebo přerušení stránky. Nic v těchto Podmínkách použití nebude vykládáno tak, aby nás zavázalo udržovat a podporovat Web nebo poskytovat jakékoli opravy, aktualizace nebo vydání v souvislosti s nimi.

Rozhodné právo 

Tyto podmínky použití a vaše používání stránek se řídí a vykládají v souladu se zákony státu Kalifornie, které se vztahují na dohody uzavřené a zcela plněné v rámci státu Kalifornie, bez ohledu na jejich konflikt zákonných zásad.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Souhlasíte s tím, že všechny spory související s Podmínkami nebo vztahem založeným touto Smlouvou neodvolatelně předložíte jurisdikci čínských soudů. __________ si rovněž zachová právo zahájit řízení ve věci samé u soudů země, kde máte bydliště, nebo pokud tyto Podmínky uzavíráte v rámci své živnosti nebo povolání, ve státě vašeho hlavního místa podnikání. .

OPRAVY

Na stránkách mohou být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace na Stránkách, a to bez předchozího upozornění.

UPOZORNĚNÍ

STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY TAK JAK JSOU A JAK JSOU DOSTUPNÉ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A NAŠICH SLUŽEB BUDE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. NA ÚPLNÝ ROZSAH POVOLENÝ ZÁKONEM SE ODMÍTÁME VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, V SOUVISLOSTI S WEBEM A VAŠÍM POUŽITÍM, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, FIT. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNKY NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK ODKAZOVANÝCH NA STRÁNKU A NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY, ZÁVADY, VAŠE ZÁVAZKY 2) ZRANĚNÍ OSOB NEBO POŠKOZENÍ VLASTNICTVÍ, JAKÉKOLI JAKÉKOLI PŘÍRODY, Z DŮSLEDKU VAŠEHO PŘÍSTUPU K A POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY, (3) JAKÝKOLI NENOVOLENÝ PŘÍSTUP K NEBO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SLUŽEB A/NEBO JAKÉKOLI A VŠECHNY OSOBNÍ INFORMACE A/NEBO TAM ULOŽENÉ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU NA STRÁNKU NEBO ZE STRÁNKY, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNÉ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY NA STRÁNKU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY A KTERÉKOLIV/TŘETÍ STRANY, 6) JAKÉKOLI CHYBY ČI NEDOSTATKY V JAKÉKOLI OBSAHU A MATERIÁLŮCH NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENÁŠENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. NEZARUČUJEME, NEPODPORUJEME, NERUČÍME ZÁRUKU NEBO NENECHÁME ZODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU REKLAMOVANOU NEBO NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU NA STRÁNKÁCH, JAKÝMKOLI HYPERLINKOVANÝM WEBEM NEBO JAKÝMKOLI WEBEM NEBO MOBILNÍ APLIKACÍ UVEDENOU NEBO BÝT STRANY NEBO JAKÝKOLI BÝT ODPOVĚDNÝ ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A JAKÝKOLI TŘETÍ STRANA POSKYTOVATELŮ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB. PŘI NÁKUPU PRODUKTU NEBO SLUŽBY V JAKÉMKOLI STŘEDNÍM NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ BYSTE MĚLI POUŽÍVAT SVÉ NEJLEPŠÍ ROZSUDEK A CVIČENÍ POZOR, KDE JE TO VHODNÉ.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME MY ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVĚDNÍ VÁM NEBO JAKÉMUKOLI TŘETÍM STRANÁM ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO REKRESIVNÍ ŠKODY, VČETNĚ VRÁTANÝCH ŠKOD LOSTLOSS. NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, I KDYŽ NÁM BYLI UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. BEZ OHLEDU NA COKOLIV V OPAKU UVEDENÉM ZDE, BUDE NAŠE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ZA JAKÉKOLI PŘÍČINY A BEZ OHLEDU NA FORMU ČINNOSTI VŽDY OMEZENA NA ČÁSTKU, POKUD JAKOUKOLIV NÁM ZAPLATÍTE BĚHEM 3. (XNUMX. XNUMX.) MĚSÍCE OBDOBÍ PŘED JAKÝKOLIV PŘÍČIN K žalobě. NĚKTERÉ ZÁKONY STÁTNÍCH ZÁKONŮ A MEZINÁRODNÍ ZÁKONY USA NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ANI VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ URČITÝCH ŠKOD. POKUD SE NA VÁS TYTO ZÁKONY VZTAHUJÍ, NEMUSÍ SE NA VÁS NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO OMEZENÍ VZTAHOVAT A MŮŽETE MÍT DODATEČNÁ PRÁVA.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás budete bránit, odškodnit a chránit nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných úředníků, zástupců, partnerů a zaměstnanců, před a proti jakékoli ztrátě, poškození, odpovědnosti, nároku nebo požadavku, včetně přiměřených právníků ' poplatky a výdaje, uskutečněné jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z: (1) vašich příspěvků; (2) používání stránek; (3) porušení těchto Podmínek použití; (4) jakékoli porušení vašich prohlášení a záruk stanovených v těchto Podmínkách použití; (5) vaše porušení práv třetí strany, včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví; nebo (6) jakýkoli zjevně škodlivý čin vůči jakémukoli jinému uživateli Stránky, se kterým jste se spojili prostřednictvím Stránky. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou nás musíte odškodnit, a souhlasíte s tím, že budete na vaše náklady spolupracovat při naší obhajobě takových nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o jakémkoli takovém nároku, akci nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o tom dozvíme.

UŽIVATELSKÁ DATA

Udržujeme určitá data, která přenášíte na web za účelem řízení výkonu webu, jakož i data týkající se vašeho používání tohoto webu. Přestože provádíme pravidelné rutinní zálohování dat, jste zodpovědní za veškerá data, která přenášíte nebo která se týkají jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí tohoto webu. Souhlasíte s tím, že vám nebudeme odpovídat za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýchkoli takových dat, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva proti nám vyplývajícího z takové ztráty nebo poškození takových údajů.

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY

Elektronická komunikace představuje návštěvu webu, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů. Souhlasíte s přijímáním elektronických komunikací a souhlasíte s tím, že veškeré dohody, oznámení, zveřejnění a jiná komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Stránkách, splňují veškeré zákonné požadavky, že taková komunikace je písemná. SOUHLASÍTE S POUŽITÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVKŮ A OSTATNÍCH ZÁZNAMŮ A ELEKTRONICKÝM DODÁVÁNÍM OZNÁMENÍ, POLITIK A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH ZAHÁJENÝCH NEBO DOKONČENÝCH NÁS NEBO VIA NA STRÁNKÁCH. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků podle jakýchkoli zákonů, předpisů, pravidel, vyhlášek nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení nebo uchování neelektronických záznamů nebo na platby nebo poskytnutí úvěrů jakýmikoli prostředky jinými prostředky než elektronické prostředky.

RŮZNÉ

Tyto podmínky použití a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na webu nebo ve vztahu k webu tvoří úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi. Naše nevyužití nebo nevymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek používání nebude fungovat jako vzdání se tohoto práva nebo ustanovení. Tyto podmínky použití fungují v plném rozsahu povoleném zákonem. Můžeme kdykoli postoupit některá nebo všechna svá práva a povinnosti ostatním. Nebudeme zodpovědní za jakékoli ztráty, poškození, zpoždění nebo nečinnost způsobené jakoukoli příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu. Pokud bude jakékoli ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek použití shledáno protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným, je toto ustanovení nebo část ustanovení považováno za oddělitelné od těchto Podmínek použití a nemá vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. ustanovení. Mezi vámi a námi v důsledku těchto podmínek používání nebo používání stránek nevzniká žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky použití nebudou vykládány proti nám na základě jejich vypracování. Tímto se zříkáte veškeré obrany, kterou můžete mít na základě elektronické podoby těchto Podmínek používání a nedostatečného podpisu stranami k provedení těchto Podmínek používání.